• Čo nás čaká v najbližšom období

    • Bezpečne s knižnicou pre predškolákov - 17.9. o 9.30 h

     Logopedická depistáž v MŠ v triede myšiek, motýľov a sovičiek - 23.9.

     S OLO ZADARMO DO ZOO: 25. 9.  v MŠ do 8.00 h    PRIDANÉ

     Bábkové divadlo  BUM BÁC v MŠ s rozprávkou Žabí princ - 30.09. o 9.30 h

                            Bližšie informácie: https://zsgrosslingova.edupage.org/a/akcie-ms

    • Začiatok školského roka

    • Školský rok 2019/2020 začína 2. septembra 2019 s prevádzkou od 6.30 do 17.00 a nástupom do 8.00 hodiny.

     Kontakt:

     Kačičky, Motýliky, Sovičky tel.: +421 2 / 52 92 37 50

     Myšky tel.: 0917 934 710

     Vedúca školskej jedálne (ŠJ): +421 2 5296 8417, zsgrosba.sj@gmail.com

      

     Sledujte "Akcie MŠ". Nájdete v nich informácie o všetkých aktuálnych aktivitách: Rodičovské stretnutie, Bábkové divadlo a pod. Školský poriadok nájdete v "Dôležitých dokumentoch MŠ".


      

    • UPOZORNENIE!

    • Prosíme rodičov, aby neprítomnosť svojho dieťaťa v MŠ odhlasovali  hlavne telefonicky,

     v pracovných dňoch na tel. č.: +421 2 / 52 92 37 50 - deti z hornej MŠ: KAČKY, MOTÝLIKY, SOVY, nie  e-mailom do e-mailu MŠ, pretože  školský e-mail nemusí byť prečítaný ihneď a dieťa nebude  včas odhlásené zo stravy.

      

     Odhlasovať deti z dolnej MŠ, z tr. myšiek, môžete na tel.č.: 0917 934 710

      

     Rodič môže svoje dieťa  odhlásiť  zo  stravy  do 14:00 h  v predchádzajúcom  pracovnom dni,  

     aj priamo u vedúcej ŠJ na tel.č: +421 2/ 5296 8417 

     alebo  e-mailom do školskej jedálne J):  zsgrosba.sj@gmail.com

     V prípade, že dieťa náhle ochorie a rodič ho nestihne včas odhlásiť, môže si prísť v tento deň neodhlásený obed osobne vyzdvihnúť v jedálni MŠ, v čase medzi 11: 30 - 12 : 00 hod.

      
     Ďakujeme za pochopenie.
    • Veci potrebné pri nástupe dieťaťa do MŠ

    • PRI NÁSTUPE DO MŠ DIEŤA POTREBUJE :

     • kópiu preukazu poistenca

     • prezúvky s pevnou pätou (Najlepšie sú klasické papučky a ortopedická obuv. Nevhodné sú šlapky,     crocsy     a  prezúvky so šmykľavou podrážkou.)

     • pyžamo

     • kompletné náhradné oblečenie podľa ročného obdobia + igelitové vrecká na znečistené prádlo

     • prosíme všetky veci dieťaťa podpísať!!!

     vyplnený a podpísaný (2.9.) prihlasovací lístok do školskej jedálne: Zápisný_lístok_do_ŠJ_2019/2020.docx,

      
      

     Materská škola žiada rodičov o dodržiavanie zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  § 8 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Žiadame rodičov, aby svojim deťom neprinášali do materskej školy žiadne nápoje (pitný režim je zabezpečený počas celého dňa), ovocie a potraviny. 

    • Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

    • KAČIČKY:        7.30  -  16.00  hod.

     MYŠKY:           7.00  -  17.00  hod.  

     MOTÝLIKY:      6.30  -  17.00  hod.   

     SOVY:              7.30  -  16.30  hod.  

      

     Prevádzka v zbernej triede motýlikov je od 6.30 - 17.00 h. Prevádzka triedy kačičiek  je od 7.30 - 16.00 h.  Prevádzka triedy sovičiek je od 7.30 - 16.30 h.

     V elokovanej triede myšiek sa začína prevádzka od 7.00 a končí o 17.00 h.

      

     V zbernej triede motýlikov sa schádzajú všetky deti ráno od 6.30 - 7.30 h,  vrátane detí z elokovanej triedy myšiek.

      

     V čase od 6.30 h sa deti schádzajú v zbernej triede motýlikov a o 7.30 h sa deti  rozchádzajú do svojich tried. Deti z triedy myšiek o 7.00 h. Deti sa prijímajú do 8.00 h. Po tomto čase sa  vchod z bezpečnostného hľadiská uzamkne.

     Vchod sa pre rodičov znovu otvorí o 15.00 h. Popoludní si môžete deti z triedy kačičiek od 16.00 h vyzdvihnúť v zbernej triede motýlikov a deti z triedy sovičiek z triedy motýlikov od 16.30 h. Sledujte oznamy, ktoré Vás upozornia na zmeny.

    • Adaptačný proces

    • Adaptačný proces prebieha jednotlivými fázami, ktoré môžu mať vzhľadom na individualitu dieťaťa rôzne trvanie:

      

     1. Orientačná fáza:

     Dieťa v MŠ:

     • stavia sa do úlohy pozorovateľa
     • spracováva množstvo podnetov a problémov
     • nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi
     • nezaujíma sa o aktivity
     • rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec
     • nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne
     • je uzavreté, zdržanlivé, plačlivé
     • dieťa trpí nechutenstvom, odmieta sa stravovať v MŠ

      

     Dieťa doma:

     • prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni
     • je neisté, unavené hlukom a množstvom podnetov
     • túži po kľude, chce si odpočinúť
     • obmedzuje mnohé zo svojich činností, s ktorými sa zaoberal pred vstupom do MŠ,
     • zje všetko, čo pred neho predložíte, pretože jedlo v MŠ odmietlo
     • potrebuje spracovať svoje dojmy a zážitky.

      

      

     Úloha rodiča:

     • ráno po príchode do MŠ sa nelúčte s dieťaťom dlho (pri dlhom lúčení dieťa zneistie, nakoľko neobvyklé správanie rodiča podporí jeho strach)
     • u dieťaťa, ktoré ešte nenavštevovalo žiadne kolektívne zariadenie /jasle, MŠ/, pobyt dieťaťa v novom prostredí MŠ predlžujte postupne /odporúča sa na 4 hod. dopoludnia/
     • po návšteve v MŠ dajte dieťaťu možnosť odpočinku
     • nezaťažujte dieťa náročnými aktivitami (nákupom, prechádzkami, návštevami)
     • zosúlaďte režim dňa v domácnosti s režimom v MŠ (čas vstávania, stolovania,
     • hrania, odpočinku…)
     • neprerušujte pobyt  dieťaťa v MŠ
     • komunikujte s učiteľkami a plne im dôverujte

      

     1. Fáza presadenia sa

      

     Dieťa v MŠ:

     • je ochotné podniknúť prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi
     • pokúša sa presadiť v skupine
     • začína viac komunikovať
     • hľadá ochranu u dospelých, ak má ťažkosti s rovesníkmi
     • rýchlo sa unaví (pre spory medzi deťmi pri presadzovaní sa v skupine)
     • snaží sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami
     • vyberá si len niektoré jedlá, naďalej málo zje

      

     Dieťa doma:

     • pôsobí nevyrovnane
     • často sa mení jeho nálada
     • pokúša sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami
     • plače, ak chcú rodičia odísť(aj keď zabezpečuje dozor jeho známa osoba )
     • je odmietavé, chce opak toho, čo sa mu ponúka, odvráva
     • ráno je plačlivé, i keď šlo večer skoro spať

      

     Úloha rodiča:

      

     • neprerušuje pobyt v MŠ
     • nelúčte sa s dieťaťom dlho
     • nezaťažujte dieťa väčšími aktivitami, podporte priateľstvá v MŠ
     • (na ihrisku, doma )
     • rešpektujte správanie dieťaťa
     • komunikujte s učiteľkou

      

     1. Fáza ukľudnenia, vyrovnania

      

     Dieťa v MŠ:

     • správanie dieťaťa sa blíži k norme
     • je istejšie v priestoroch MŠ, podriaďuje sa normám a pravidlám správania sa
     • prejavuje deťom svoju náklonnosť
     • zaujíma sa o aktivity iných detí, zapája sa do činností
     • napodobňuje vzory
     • začína lepšie jesť, odmieta len neobľúbené jedlá

     Dieťa doma:

     • dieťa je telesne vyčerpané, rýchlo sa unaví
     • začína rozprávať o zážitkoch a deťoch z MŠ

     Úloha rodiča:

     • neprerušujte pobyt v MŠ, podľa možnosti ani na jeden deň
     • podporujte nové priateľstvá v MŠ (doma, na ihrisku, v parku)
     • zaujímajte sa o pekné zážitky, prežité v MŠ
     • predlžujte pobyt dieťa v MŠ aj na popoludnie
     • rešpektujte psychosomatickú záťaž u dieťaťa
     • komunikujte s učiteľkou
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284