•  

    •             

      

     Charakteristika materskej školy

      
     Naša štvortriedna materská škola (MŠ) sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Staré mesto a je súčasťou  budovy Základnej školy Milana Rastislava Štefánika, Grösslingová 48. Poskytujeme celodennú a poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
     Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 17.00.

      

     Zadelenie detí do tried: 

     KAČIČKY:       3 - 4  ročné

     MYŠKY:          4 - 5  ročné

     MOTÝLIKY:     5 - 6  ročné

     SOVY:             5 - 6  ročné

      

     USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ - DENNÝ PORIADOK

      

      

     ČAS

      

      

                                             ČINNOSTI

      

     06:30 – 08:00

      

     Príchod detí do materskej školy (priebežne)

      

     Hry a činnosti podľa výberu detí  (spontánne alebo učiteľkou motivované hry)

     Ranný kruh

      

      

     08:15

      

     Zdravotné cvičenie

      

      

     08:30 - 08:50

      

     Činnosti zabezpečujúce  životosprávu

     (osobná hygiena,)

      

      

      

     Desiata

      

      

     09:00 – 09:30

      

     Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

     (individuálne,skupinové,frontálne činnosti a aktivity detí vzťahujúce sa 

     na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých   

     vzdelávacích oblastí)

      

      

     09:35-10:00

      

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

      Príprava na pobyt vonku

      

      

       10:00 – 11:15

      

     Pobyt vonku

     (pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí, vychádzka mimo areálu materskej školy

     s edukačným zameraním; v zimných mesiacoch a v prípade veľmi chladného počasia, 

     alebo dažďa, individuálna práca s deťmi a hry v triede)

      

      

     11:15 – 11:30

      

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu

     (osobná hygiena)

      

      

     11:30

      

      

     Obed

      

     12:00 – 12:15

      

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu

     (osobná hygiena)

      

      

     12:15 – 14:15

      

     Popoludňajší odpočinok

     (literárne, hudobné chvíľky, rozhovory, čítanie rozprávok, uspávanky, predškolská

     príprava realizovaná individuálne, skupinovo)

      

      

     14:15 – 14:30

      

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu

     (osobná hygiena)

      

      

     14:30

      

     Olovrant

      

      

     14:50 – 16:00

      

     Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

     (individuálne, skupinové, frontálne činnosti a activity detí vzťahujúce sa na

     sprostredkovanie  plánovaných  vzdelávacích  obsahov  jednotlivých vzdelávacích  oblastí)

     Hry a hrové činnosti

     (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry)

     Krúžky

      

      

     15:00 – 17:00

      

      

     Odchod detí z materskej školy

     Ukončenie prevádzky

      

      

     Tento univerzálny denný poriadok si učiteľky čiastočne prispôsobujú podľa vekových kategórií, potireb a záujmov detí.

            

                     

      

     Popis priestorov materskej školy

     Na prvom poschodí, v pavilóne napravo pri vstupe do areálu, nájdete triedu kačičiek, motýlikov, sovičiek a zástupkyňu riaditeľky. 
     Na prízemí, v budove oproti a s vchodom z hlavnej cesty, je umiestnená trieda myšiek. V areáloch vyhradených pre MŠ sú dve samostatné jedálne,  umyvárne a spálne prispôsobené potrebám detí predškolského veku. Súčasťou MŠ je školský dvor a dvorček. 
      
      

     Aktivity v materskej škole

     Poslaním predškolského zariadenia je priebežné doplňovanie rodinnej výchovy o výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj, s prihliadnutím na individuálne a vekové osobitosti. Predškolskú výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu Grösslingáčik,  v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom. 

     Zameranie školy je rozdelené do následovných podoblastí:

     1. príprava dieťaťa na vstup do základnej školy

     2. v zdravom tele zdravý duch

     3. počítač náš kamarát

     Edukačný proces prebieha s využitím najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov (interaktívna tabuľa, elektronický mikroskop Easi-Scope,digitálny fotoaparát a digitálna kamera Tuff-cam, Bee-Bot, softvér  z dielne IBM KidSmart  Early  Learnin ) Podľa záujmu detí a rodičov realizujeme  každoročne kurz korčuľovania a plávania. Ponúkame tanečný krúžok, kreatívne dielne, Fit Kids so športovým zameraním a krúžok anglického jazyka v spolupráci s Helen Doron. Kooperujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva (CPPP). Ponúkame logopedickú starostlivosť a množstvo zaujímavých aktivít, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284