• Aktuálne informácie

    • Vedúca ŠJ Ing. Eva Ťažká
     Hlavná kuchárka Zdenka Ivančíková
     Kuchárka Iveta Vágová
     Pracovníci v prevádzke Žaneta Greková
       Petra Skyvová
       Zuzana Salihu
       Blanka Kozačková

      

     Konzultácie po dohode s vedúcou školskej jedálne.

     e-mail: zsgrosba.sj@gmail.com

     Akékoľvek informácie ohľadom stravovania poskytne vedúca ŠJ osobne

     alebo telefonicky na čísle 02 / 52 96 84 17.
     V čase neprítomnosti zastupuje vedúcu ŠJ hlavná kuchárka, p. Ivančíková .

     Zápisný a odhlasovací lístok stravníka nájdete v sekci: Školská jedáleň - dôležité dokumenty (alebo kliknutím sem)

      

      

     INFORMÁCIE ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE k šk. roku 2020/2021

      

     Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6 hovorí: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ /predškoláci/ alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“    

     Naša Školská jedáleň sa nachádza v 3. finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových kategórií detí, platnom od 1. septembra 2019.

     Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 1 € /deň za odobratú stravu.

     Príspevok na réžiu uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) Vyhlášky MZ SR . 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

     Stravná jednotka pre:

       MŠ predškoláci : 1,34 € / za 1 stravnú jednotku

       MŠ ostatné deti : 2,54 € / za jednu stravnú jednotku

     1.     stupeň ZŠ:   1,01 € / za obed      

     2.     stupeň ZŠ:   1,10 € / za obed  

     3.     stupeň :        1,41 € / za obed

     Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

      

     Evidencia odberu stravy žiakov ZŠ je len na základe čipu. Každý stravník je povinný prevzatie obeda zaznamenať na čítacom zariadení pri okienku v ŠJ.

     Stravník si zakúpi čip u tajomníčky školy. Cena čipu je € 5,00. 

      

     Deti v MŠ čipy k odberu stravy nepotrebujú.

     Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

     Trvalý príkaz paušál:

     MŠ predškoláci : 26,80 €

     MŠ ostatní:           50,80 €

     ZŠ 1.stupeň:        22,22 €

     ZŠ 2.stupeň:        24,20 €

      

     Odhlasovanie stravy

     V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase.

     Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň
     z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

     Odhlasovanie v priebehu dňa ZŠ :

     využívať odhlasovanie cez edupage, mailom : zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/52968417

     Odhlasovanie v priebehu dňa MŠ :

     -          mailom : zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/5296841

     -          V prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka v noci, cez víkend alebo v prípade epidémie je možné odhlásiť stravu telefonicky na čísle : 0917897357 do 7,30 hod /aj SMS/. Počas dňa je toto číslo vypnuté.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482