• Aktuálne informácie

    • Vedúca ŠJ Ing. Eva Ťažká
     Hlavná kuchárka Zdenka Ivančíková
     Kuchárka Iveta Vágová
     Pracovníci v prevádzke Žaneta Greková
       Petra Skyvová
       Zuzana Salihu
       Blanka Kozačková

      

     Konzultácie po dohode s vedúcou školskej jedálne.

     e-mail: zsgrosba.sj@gmail.com

     Akékoľvek informácie ohľadom stravovania poskytne vedúca ŠJ osobne

     alebo telefonicky na čísle 02 / 52 96 84 17.
     V čase neprítomnosti zastupuje vedúcu ŠJ hlavná kuchárka, p. Ivančíková .

      

     INFORMÁCIE ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE k šk. roku 2019/20

     Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov školského stravovania v 3. pásme zníženú o dotáciu poskytnutú štátom . Dotácia 1 ,20 € je poskytnutá dieťaťu , ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žiakovi základnej školy. 

      

     Školská jedáleň sa nachádza v 3. finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových kategórií detí, platnom od 1. septembra 2019.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 1 EUR/deň za odobratú stravu v materskej škole.

     Príspevok na réžiu uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) Vyhlášky MZ SR . 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

     Pre prípady neuhradenia neodhlásených obedov bude povinnosť na každý školský rok jednorazovo zaplatiť poplatok vo výške 20,00 €, ktorý sa pri dodržaní podmienok na odhlasovanie na konci školského roka vráti na Váš účet. V prípade neodhlásených obedov sa bude z tejto sumy odrátavať plná hodnota vydaného obeda.

     Žiak, ktorý sa nezúčastní vyučovania, nemá nárok na štátnu dotáciu 1,20!

     Stravná jednotka pre:

         MŠ predškoláci : 1,34 € / za 1 stravnú jednotku

         MŠ ostatné deti : 2,54 € / za jednu stravnú jednotku

     1. stupeň ZŠ:   1,01 € / za obed         
     2. stupeň ZŠ:   1,10 € / za obed  
     3. stupeň :        1,41 € / za obed

      

     Evidencia odberu stravy je len na základe čipu. Každý stravník je povinný prevzatie obeda zaznamenať na čítacom zariadení pri okienku v ŠJ.

     Novým žiakom budú čipy poskytnuté zadarmo na začiatku školskej dochádzky osobne u vedúcej ŠJ alebo hromadne v triede triednym učiteľom.

     Pri strate čipového kľúča je možnosť zakúpenia nového, u tajomníčky školy. Hodnota čipu je 5 €.

     Číslo účtu ŠJ:

     IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

      

     Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod v predchádzajúci pracovný deň na tel. čísle 02/52968417  . Len v prípade neočakávanej choroby alebo epidémie je možné odhlásiť žiaka z obeda aj ráno do 7,30 hod. telefonicky alebo mailom.

     Možnosti odhlasovania :  0917 897 357

                                                zsgrosba.sj@gmail.com

      

      

     Milí rodičia,

     deti z materskej školy v budove ZŠ majú v jedálni ZŠ  desiatu. Obed a olovrant sa podáva vo vlastnej jedálni v MŠ na I. poschodí. Deti vo vysunutej MŠ na prízemí majú desiatu, obed a olovrant vo vlastnej jedálni .
     V čase od 12,00 do 14,00 sa stravujú v jedálni ZŠ žiaci I. a II. stupňa a učitelia podľa rozvrhu hodín. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482