• Financie Združenia rodičov

    • Združenie rodičov v úzkej spolupráci s vedením školy navrhuje, schvaľuje a pokiaľ je to možné, tak aj zabezpečuje efektívne využitie získaných finančných prostriedkov. Snahou nás všetkých je zlepšovať podmienky, v ktorých sa deti učia - či už ide o chodby, triedy, školský dvor alebo o materiálno-technické zabezpečenie učební a vyučovania. Rovnako dôležité sú však aj kultúrne a športové podujatia alebo malé pozornosti pre deti pri príležitosti rôznych sviatkov (Mikuláš, karneval, MDD, začiatok či koniec školského roka).

      

     HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA RODIČOV

     Príjmy Združenia rodičov

     1. Rodičovské príspevky 

      Rodičovský príspevok na školský rok 2019 / 202050 EUR
      Uvedený príspevok platia rodičia žiakov, ktorí navštevujú školu v nasledovnej výške:
           na 1. dieťa:               50 EUR
           na 2. dieťa:               25 EUR
           na 3. a ďalšie dieťa: 0 EUR
       

      Úhrada rodičovského príspevku na školský rok 2019 / 2020 nasledovne:
      
           1. v hotovosti triednemu učiteľovi
           2. v hotovosti triednemu
     zástupcovi
           3. prevodom na bankový účet Združenia rodičov:

                          číslo účtu                            0011472185/0900

                          IBAN                                     SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
                          konštantný symbol                                             558
                          variabilný symbol                                      201
     92020
                          správa pre prijímateľa      priezvisko, meno a trieda žiaka
      
     Termín úhrady rodičovského príspevku na školský rok 2019 / 2020do 30.11.2019

      

     TRIEDA, ktorá bude mať v stanovenom termíne (do 30.11.2019) uhradené všetky rodičovské príspevky za jej žiakov, získa BONUS 100 EUR, ktorý môže použiť na:

     1. školský výlet počas školského roka

     2. na úpravu/rekonštrukciu svojej triedy

     3. na nákup učebných pomôcok do triedy

      

     2. Finančné prostriedky z 2 % z daní

     -    registrácia Združenia rodičov ako prijímateľa 2 % z daní prebieha v termíne 1.9. až 15.12. každého kalendárneho roka

     -    info o postupe pri poskytovaní prostriedkov 2% nájdete začiatkom kalendárneho roka na stránke školy,

     -    plánované použitie v školskom roku 2019/2020: nákup učebníc a iných pomôcok potrebných na vyučovanie, nákup nových pomôcok do školy

     3. Dary

      finančné a nefinančné účelovo určené dary

     4. Iné

      úroky z bežného účtu Združenia rodičov v banke

      

     Výdavky Združenia rodičov

     1. Prevádzkové náklady

     -    papier a tonery do tlačiarní,

     -    hygiena (toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky na ruky),

     -    preplatenie účastníckych poplatkov, dopravy na súťaže, olympiády, odmeny súťažiacim,

     -    akcie organizované školou (karneval, Vianočná besiedka, Mikulášsky darček pre žiaka, MDD),

     -    odmeny žiakom na konci školského roka,

     -    náklady spojené so zahájením nového školského roka,

     -    náklady spojené so zápisom žiakov do 1 ročníka,

     -    nákup pomôcok pre oddelenia ŠKD*,

     -    exkurzie a zážitkové akcie **,

     -     rôzne poplatky (napr. za vedenie účtu v banke, poštové poplatky),

      

     • papiere, farebné papiere, výkresy, kriedy, pomôcky na výtvarné práce, pomôcky na ručné práce, iné pomôcky pre činnosť detí v ŠKD,

      

     **    exkurzie žiakov zamerané na zoznámenie sa s povolaním

      

     2. Investície na škole 

     - nákup podľa aktuálnych potrieb,

     3. Učiteľské granty

     - nákup pomôcok na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach/ na vyučujúcich predmetoch,

      

     Každý rok triedni zástupcovia v Rade rodičov v spolupráci s vedením školy posudzujú aktuálnosť potrebných investícií na škole.

      

     V prípade otázok môžete kontaktovať:

     p. Renatu Józsovú, predsedníčku RR, jozsa@chello.sk

     p. Máriu Zanechalovú, účtovníčku RR, zanechalova@gmail.com

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482