• Vedúca ŠJ Judita Šillová
     Hlavná kuchárka Zdenka Ivančíková
     Kuchárka Iveta Vágová
     Pracovníci v prevádzke Žaneta Greková
       Petra Skyvová
       Zuzana Salihu
        

      

     Stránkové dni v ŠJ

     PONDELOK – PIATOK od 7:00 do 8:15 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ, p. Šillovej.

     e-mail: zsgrosba.sj@gmail.com

     Akékoľvek informácie ohľadom stravovania poskytne vedúca ŠJ osobne

     alebo telefonicky na čísle 02 / 52 96 84 17.
     V čase neprítomnosti zastupuje vedúcu ŠJ hlavná kuchárka, p. Ivančíková .

      

      

     Milí rodičia,

     deti z materskej školy v budove ZŠ majú v jedálni ZŠ  desiatu. Obed a olovrant sa podáva vo vlastnej jedálni v MŠ na I. poschodí. Deti vo vysunutej MŠ na prízemí majú desiatu, obed a olovrant vo vlastnej jedálni .
     V čase od 12,00 do 14,00 sa stravujú v jedálni ZŠ žiaci I. a II. stupňa a učitelia podľa rozvrhu hodín. 

      

     Zmena v systéme v školskom roku 2012 / 2013:

     V záujme zjednodušenia a sprehľadnenia celého chodu kuchyne a jedálne prechádza naša školská jedáleň od 3. septembra 2012 na nový systém.Pôvodný systém papierových lístkov bol zmenený na čipový.V súčasnosti bude na vydávanie obedov postačovať ČIP (v hodnote 2,--€) , ktorý dostane každé dieťa na začiatku školského roka u vedúcej školskej jedálne po zaplatení u vedúcej školskej jedálne po zaplatení prvej platby na mesiac september. Každé dieťa bude mať čip pri sebe, keď pôjde na obed do školskej jedálne, kde priložením k čítačke potvrdí svoj príchod do jedálne. V prípade, že dieťa nebude mať uhradené obedy na daný mesiac, nebude môcť dostať obed.

     Preto Vás, milí rodičia, veľmi pekne prosíme o včasnú úhradu sumy za stravu, aby Vaše dieťa nemalo v školskej jedálni problém.

     Nový systém sa netýka detí, ktoré navštevujú našu materskú školu.

     Platby:

     Platbu na stravu prosíme zasielať na číslo účtu ŠJ:

     Predčíslie: 35                              číslo účtu: 23338012            Kód banky: 0200

     V tvare IBAN:      SK20 0200 0000 3500 2333 8012

     Pozor, od 10. novembra 2014 nadobúda platnosť nové rozhodnutie o spôsobe uhrádzania platieb za stravu v školskej jedálni. Rozhodnutie a variabilné symboly nájdete v rubrike Školská jedáleň.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482