• Dôležitý oznam  

      

      

     Od pondelka 9. 9. 2019 budú služby v školskom klube detí pre všetky deti v budove 1. stupňa (budova B). Ranná služba v  2. A a koncovka v  2. C. Deti 3. ročníkov si prinesú náhradné prezuvky a uložia si ich do skriniek s označením svojej triedy.  

     Organizácia ŠKD

     Dieťa sa prijíma do školského klubu detí na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Okrem žiadosti je potrebné vyplniť tlačivo rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a odovzdať ho vychovávateľke/vychovávateľovi príslušného oddelenia.

     Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe žiadosti o odhlásenie.

     Žiadosť o prijatie do ŠKD, rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD si môžete stiahnuť z webovej stránky školy v kolónke Tlačivá do ŠKD.

      

     Povinný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 40 € mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 10 eur mesačne. Ďalšie zľavy z poplatku za pobyt dieťaťa v ŠKD nájdete vo VZN č.6/2019

     § 4 ods. 3, 4. Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom alebo trvalým príkazom na číslo účtu SK 52 0200 0000 0016 5725 5651, VS špecifický kód dieťaťa.

     Do správy pre prijímateľa vždy treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a obdobie, za ktoré platíte.

      

     Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (vyhláška MŠ SR z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, § 2 odsek 6).

      

     Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do ŠKD a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne (tamže, § 3 odsek 6).

     Ranná služba

     6.30 – 7.30

     2. A     

     Koncovka

     do 18.00 hod.

     2. C     

      

     V prípade, že majú všetky triedy triedne aktívy ZRŠ, je koncovka v jedálni.

     Deti si treba vyzdvihnúť z ŠKD po vyučovaní alebo po obede do 13.30 hod., v prípade akcie mimo školy aj skôr, po hlavnej činnosti najskôr od 15.30 hod.

     Kultúrne podujatia – kino, Bibiana, múzeum, bábkové divadlo a iné sa začínajú o 14.00 hod. Návrat je o 16.00 – 16.30 hod. a závisí od dĺžky podujatia.

     Informácie o programoch sú k dispozícii na nástenkách ŠKD na 1. a 2. stupni a pri každom oddelení.

      

      

                                                                       O

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482