• LETNÁ PREVÁDZKA V MŠ PRE PRIHLÁSENÉ DETI, V MESIACI JÚL

    • Prevádzka MŠ  v mesiaci júl bude v čase: od 7.00 do 17.00 hod.

      

     Materská škola: Zástupkyňa riad. školy pre MŠ:  Michaela Vrabková
     T. č. do  MŠ: +421 2 5292 3750
     mail: zsgrosba.ms@gmail.com

     Školská jedáleň- vedúca ŠJ: Ing. Eva Ťažká
     +421 2 5296 8417
     mail: zsgrosba.sj@gmail.com

      

     Rodič môže svoje dieťa odhlásiť zo stravy do 14:00 hod. predchádzajúceho  pracovného dňa priamo u vedúcej ŠJ na tel.č:  +421 2/ 5296 8417, alebo na e-mail ŠJ:  zsgrosba.sj@gmail.com

      

     Odhlasovanie detí umiestnených v hornej MŠ : +421 2 5292 3750

     Odhlasovanie detí umiestnených v dolnej MŠ v tr. „MYŠKY“: 0917934710

      

     Platba – školné:

     č. účtu:    1657255651/0200

     variabilný symbol:   09111

     IBAN:  SK52 0200 0000 0016 5725 5651   

     Poznámka:  meno dieťaťa - NIE RODIČA!

     Suma:  

     1. Staré mesto: 45 eur;
     2. iná mestská časť: 90 eur;

      

     Čo dieťa  potrebuje do náhradnej MŠ:

      

     • informovaný súhlas
     • súhlas na spracovanie osobných údajov
     • splnomocnenie na prevzatie dieťaťa, ak ho nevyberie zákonný zástupca
     • vyhlásenie o bezinfekčnosti
     • kópiu zdravotného preukazu
     • papučky
     • pyžamo
     • náhradné oblečenie
     • krabicové papierové vreckovky

     Všetky osobné veci prosíme označiť menom dieťaťa, v opačnom prípade nezodpovedáme za stratu!

      

     INFORMOVANÝ SÚHLAS

      

     Materská škola Grösslingova 48,  811 09 Bratislava na základe pokynov oddelenia školstva zriaďovateľa MČ Bratislava - Staré Mesto a riaditeľky školy, umožňuje prihláseným deťom z Materskej školy Beskydská, Karadžičova navštevovať náhradnú Materskú školu Grösslingova 48, počas letnej prevádzky v mesiaci júl 2020 – od 01.07. 2020 do 31.07.2020, v pracovných dňoch podľa prihlásenia.

     Materská škola podľa § 11 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov má právo získavať a spracúvať osobné údaje dieťaťa a zákonných zástupcov (identifikácia).

      

     Poučenie zúčastnených osôb a detí o BOZ, PO :

     Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedá pedagogický zamestnanec MŠ od prevzatia dieťaťa od rodiča  až do jeho odchodu s rodičom, alebo ním poverenou osobou.

     Pedagogický zamestnanec, ktorého poverí zástupkyňa riad. školy pre MŠ, zabezpečí prípravu a priebeh takých aktivít, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými pravidlami, a ktoré neohrozujú zdravie a život dieťaťa s prihliadnutím na hygienické a fyziologické potreby detí

     predškolského veku.

      

     Riziká spojené s účasťou v MŠ:

     - odlišnosti školského poriadku náhradnej MŠ;

     - prevádzka náhradnej MŠ bude od 7:00 h do 17:00 h;

     - nutnosť prispôsobenia sa neznámemu prostrediu náhradnej MŠ;

     - neznámi pedagogickí a ostatní zamestnanci MŠ;

     - odlišnosti v dennom režime náhradnej MŠ;

     - zaradenie dieťaťa do triedy podľa aktuálnych prevádzkových podmienok MŠ;

     - možné delenie detí do rôznych tried podľa aktuálnych prevádzkových podmienok MŠ;

     - pedagogický zamestnanec náhradnej MŠ má právo odmietnuť prevziať dieťa, ak bude dieťa fyzicky nespôsobilé a bude prejavovať známky choroby a preberie ho až vtedy, keď zákonný zástupca prinesie aktuálne potvrdenie od detského lekára, že dieťa je zdravé a môže ísť do kolektívu podľa § 24 ods.9 pís. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný pre pobyt v kolektíve;

     - ochorenia a úrazy rôzneho druhu a stupňa, poštípanie hmyzom, alergia na slnko, rastliny a pod;

     - strata, zámena, opotrebovanie osobných vecí dieťaťa;

      

      

     Postup pri úraze :

     Pri nečakanej situácii – úraz – bude dieťaťu poskytnutá okamžitá prvá pomoc od pani učiteľky a povereným zdravotníkom podľa platných zásad, dieťa bude v prípade potreby odvezené na pohotovosť. Prítomná učiteľka ihneď kontaktuje  zákonného zástupca dieťaťa.

      

     Povinnosti zákonného zástupcu :

     - zabezpečiť dieťaťu vhodný odev a obuv podľa počasia;

     - v skrinke nesmú byť žiadne vitamínové doplnky, lieky – homeopatiká a pod;

     - dieťa musí mať šiltovku alebo klobúk proti slnku, kompletné náhradné oblečenie, prezuvky, pyžamo;

     - opaľovacím krémom si ošetruje rodič svoje dieťa doma;

     - pravdivo informovať pedagóga o zdravotnom stave dieťaťa  a poskytnúť kontaktné údaje pre prípad potreby;

     - po chorobe dieťaťa priniesť potvrdenie od detského lekára, že dieťa je zdravé a môže ísť do kolektívu;

     informovať pedagóga o alergiách dieťaťa a užívaní liekov na alergiu;

     - nedávať deťom hodnotné veci a finančnú hotovosť;

     - osobne odovzdať dieťa pedagogickému zamestnancovi;

     - dodržiavať školský poriadok náhradnej MŠ;

     - priniesť hygienické (papierové) vreckovky pre potrebu dieťaťa;

     - po odovzdaní a prevzatí dieťaťa opustiť priestory a areál materskej školy;

      

     - včas uhradiť povinný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ „školné“ – za deti, ktoré nemajú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky do 26.06.2020 pri úhrade uviesť pridelený identický VS (09111), do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa;

      

     - včas uhradiť povinný príspevok na nákup potravín a režijných nákladov v zariadení školského stravovania MŠ do 26.06.2020, správne uviesť VS, do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa;

      

     - odhlásiť zo stravy najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho dňa telefonicky na tel. č.   

     +421 2 5296 8417 (ŠJ)alebo mail: zsgrosba.sj@gmail.com

     alebo na tel.č. MŠ  +421 2 5292 3750 alebo osobne, deň vopred prítomnej učiteľke;

      

      

     Prevádzkový poriadok MŠ, ktorý sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky MŠ po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení rešpektujúci opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 22. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:

      

     Zákonný zástupca dieťaťa:

     - zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk);

     - dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020;

     - odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy;

     - predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti , že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . -  pri nástupe do MŠ ho odovzdať službukonajúcej učiteľke vyplnené a zákonným zástupcom podpísané  (príloha č. 2 z usmernenia ministerstva školstva);

     - rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ;

      

     Opatrenia MŠ kvôli prevencii  nákazy covid-19

     - V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje zástupkyňu riaditeľky školy pre MŠ alebo prítomnú učiteľku .

     -  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

     - Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

     - Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

     - Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať.

     - Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade  s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

     - Pri vstupe do MŠ je vhodne umiestnený dezinfekčný prostriedok.

     - Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

     - Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

     -  Vykonávanie vstupného zdravotného filtra bude prebiehať v triede službukonajúcou učiteľkou, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom.

     - Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie.

      

      

    • Prevádzkový poriadok materskej školy

    • Zmeny od 15.6.2020 – všeobecné nariadenia riaditeľky ZŠ s MŠ :

      

     • Prevádzka MŠ je stanovená na maximálne 10 hodín (7:00 – 17:00).
     • Deti budú vo svojich triedach v bežnom režime MŠ.
     • Ruší sa limit na počty detí v triedach/skupinách.
     • Ruší sa zákaz zmiešavania detí v triedach/skupinách.
     • Ruší sa zákaz pohybu zákonných zástupcov v priestoroch budov školy, avšak čas ich zdržiavania sa v priestoroch školy musí byť minimálny.
     • Ruší sa nariadenie predkladať denne tlačivo Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.
     • Všetky novonastúpené deti prinesú vyplnené a podpísané rodičom/ zákonným zástupcom-  Vyhlásenie o bezinfekčnosti a ráno pri nástupe do MŠ ho odovzdajú svojej učiteľke.
     • Počas ranného zdravotného filtra bude prebiehať dezinfekcia rúk detí  a preventívne meranie teploty detí.
     • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

      

     Zákonný zástupca

     - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      

     - Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

      

     - Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

      

     - Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .

      

     - Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

      

     - V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

       

     MŠ -_Dodatok_č.1_k_PP .docx

     Prevádzkový_poriadok_materskej_školy_v_čase_mimoriadných_opatrení_platný_od_1.6.2020 .docx


    • 2 %

    • Milí rodičia,

     ak máte záujem darovať našej MŠ svoje 2% z  dane prosíme Vás, aby ste postupovali na základe inštrukcií na webstránke školy.

     Formulár na poukázanie 2 % nájdete na: https://www.zsgrosslingova.sk/percenta2/  

     Ak sa rozhodnete pre darovanie pre MŠ, je potrebné zaslať  na mail kópiu, že  ste poukázali 2% pre MŠ.

      e-mail:  zsgrosba.ms@gmail.com 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482