• Dôležité informácie k šk. roku 2020/2021

    • Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hronská

     e-mail: riaditelka@zsgrosslingova.sk

     Materská škola - zástupkyňa riad. školy pre MŠ:  Michaela Vrabková   +421 2 5292 3750                       

     e-mail: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk alebo zsgrosba.ms@gmail.com

     Školská jedáleň - vedúca ŠJ: Ing. Eva Ťažká  +421 2 5296 8417
     e - mail: zsgrosba.sj@gmail.com

      

     Prevádzka MŠ, na základe návrhu zriaďovateľa, je stanovená na čas od 7.00 h do 17.00 hod.

     UMIESTNENIE TRIED:

     1.trieda(3 - 4 r.deti)- KAČIČKY - tr. uč. Ďurišková Debora, Magdoliničová Beáta   (od septembra 2020 je tr. Kačičky umiestnená v dolnej MŠ, vo vedľajšej budove ZŠ s vlastným vchodom  z ulice)

     2. trieda (3- 4 r. deti)- MYŠKY  - tr. uč. Mgr. Melegová Patrícia,Vrabková Michaela

     3. trieda (5-6 r. deti)- MOTÝLIKY - tr. uč., Szelleová Dominika, Kissová Alexandra

     4. trieda (5-6 r. deti)- SOVIČKY - tr. uč. Mgr. Reháková Martina, Szöcsová Janka

     t. č. do hornej  MŠ: +421 2 5292 3750   (triedy MYŠKY, MOTÝLIKY, SOVY)

      e-mail MŠ: zsgrosba.ms@gmail.com

     t.č  do dolnej MŠ - trieda KAČIČKY : 0917 934 710 ,  e-mail: zsgrosba.ms@gmail.com

     Popis priestorov materskej školy

     Na prvom poschodí, v budove B, nájdete triedu myšiek, motýlikov, sovičiek a zástupkyňu riaditeľky. V budove A sa nachádza kancelária pani riaditeľky.  Na prízemí, v budove A, s vchodom z hlavnej cesty, je umiestnená trieda kačičiek. V areáloch vyhradených pre MŠ sú dve samostatné jedálne,  umyvárne a spálne prispôsobené potrebám detí predškolského veku. Súčasťou MŠ je školský dvor a dvorček.

     Podrobnejšie na: https://zsgrosslingova.edupage.org/a/o-materskej-skole

     https://zsgrosslingova.edupage.org/a/kto-je-kto-v-ms

      

     ČO DIEŤA  POTREBUJE V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU DO MŠ:

     • Vytlačený, zák. zástupcom a vyplnený „Súhlas na spracovanie osobných údajov“;
     • Vytlačený, zák. zástupcom podpísaný  „Zdravotný dotazník  a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“ / v zmysle manuálu ministerstva školstva a RÚVZ/;
     • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (ak ho nevyberie zákonný zástupca);
     • Vytlačené a vyplnené tlačivo „Informácie o dieťati“;
     • Vytlačený a vypísaný zápisný listok do ŠJ;
     • Kópiu preukazu poistenca;
     • Prezúvky s pevnou pätou (najlepšie sú klasické papučky alebo ortopedická obuv , nevhodné sú šlapky, crocsy a prezúvky so šmykľavou podrážkou);
     • Pyžamo /na konci týždňa si vezme dieťa domov na výmenu/;
     • Kompletné náhradné oblečenie podľa ročného obdobia + igelitové vrecká na znečistené prádlo;
     • Krabicové papierové vreckovky (prípadne vlhké utierky) pre potreby dieťaťa;
     • Všetky osobné veci prosíme označiť menom dieťaťa, v opačnom prípade
      nezodpovedáme za stratu!!!

      

     Na vytlačenie:

     Zdravotný_dotazník_a_vyhlásenie_zákonného_zástupcu_dieťaťa_pred_začiatkom_šk.roka_2020 - 21.docx

     Zdravotný_dotazník_a_vyhlásenie_zákonného_zástupcu_dieťaťa_pred_začiatkom_šk.roka_2020 - 21.pdf

     Súhlas_so_spracovaním_osobných_údajov.docx

     Súhlas_so_spracovaním_osobných_údajov.pdf

     Informácie_o_dieťati.doc

     Informácie_o_dieťati.pdf

     Splnomocnenie_zákonného_zástupcu_na_prevzatie_dieťaťa.doc

     Splnomocnenie_zákonného_zástupcu_na_prevzatie_dieťaťa.pdf

     Zápisný_lístok do ŠJ_2020.docx

     Zápisný_lístok do ŠJ_2020.pdf

     Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti-converted.pdf

     Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

      

     Pre novoprijaté deti:

     Dotazník_pre_rodičov_novoprijatého_dieťaťa.doc

     Dotazník_pre_rodičov_novoprijatého_dieťaťa.pdf

     Ako_prebieha_adaptácia_dieťaťa_na_MŠ.docx

     Ako_prebieha_adaptácia_dieťaťa_na_MŠ.pdf

      

     Žiadosť o prerušenie dochádzky:

     Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky_dieťaťa_v_MŠ.docx

     Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky_dieťaťa_v_MŠ.pdf

      

     POVINNÉ PREDPRIMÁRNY VZDELÁVANIE

     Vážení rodičia predškolákov,
     radi by sme Vás informovali o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č. 209/2019Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
     o
     výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.

     Od školského roku 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.8. 2021,plniť povinné predprimárne vzdelávanie(ďalej PPV) buď vmaterskej škole(ďalej MŠ)alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV v MŠ trvá jeden školský rok.

      

     Od školského roku 2022/2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad o získaní PPV.
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v,(po starom odklad školskej dochádzky) na základe:
     písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva aprevencie (CPPPaP, CŠPP)
     písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti adorast
     s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

     Povinne_predprimarne_vzdelavanie-_informacny_list_CPPPaP.pdf

     POVINNOSTI  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU :

     - pravdivo informovať pedagóga o zdravotnom stave dieťaťa, užívaní liekov a alergiách dieťaťa, v prípade potvrdenej alergie priniesť potvrdenie od odborného lekára;

     - v skrinke dieťaťa nesmú byť ani žiadne vitamínové doplnky, lieky –homeopatiká a pod.

     - zabezpečiť dieťaťu vhodný odev a obuv podľa počasia;

     - nedávať deťom hodnotné veci ani hračky, MŠ nezodpovedá za ich stratu;

     - dodržiavať školský poriadok  MŠ;

     - po odovzdaní a prevzatí dieťaťa opustiť priestory a areál materskej školy;

     - včas uhrádzať povinný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ „ŠKOLNÉ“ /vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca / za deti, ktoré nemajú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;

     - včas uhrádzať povinný príspevok na nákup potravín a režijných nákladov v zariadení školského stravovania MŠ - „STRAVNÉ“ /do 10.dňa kalendárneho mesiaca/;

      

     Príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ - ŠKOLNÉ:

     Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2020 zo dňa 4. februára 2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, ... a Rozhodnutia č. 10/2020  starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8. apríla 2020, ktorým sa upravuje postup pri úhrade príspevku v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa uhrádza príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole v sume:

     Dieťa s trvalým pobytom v Starom Meste:  45 eur

     Dieťa s trvalým pobytom v inej mestskej časti:  90 eur

     IBAN:  SK52 0200 0000 0016 5725 5651   

     Poznámka:  meno dieťaťa - NIE RODIČA!

     variabilný symbol:   09111

     UPOZORNENIE !!!

     Deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej šk. dochádzky ( predškoláci, ktorí dovŕšia v tomto šk. roku   6 rokov , t. j. do 31.8.2021NEPLATIA ŠKOLNÉ!!!

      

     INFORMÁCIE ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE k šk. roku 2020/2021

     Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6 hovorí: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ /predškoláci/ alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“    

     Naša Školská jedáleň sa nachádza v 3. finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových kategórií detí, platnom od 1. septembra 2019.

     Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 1 € /deň za odobratú stravu.

     Príspevok na réžiu uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) Vyhlášky MZ SR . 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

     Stravná jednotka pre:

     MŠ predškoláci : 1,34 € / za 1 stravnú jednotku

      MŠ ostatné deti : 2,54 € / za jednu stravnú jednotku

     Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

     Trvalý príkaz paušál:

     MŠ predškoláci : 26,80 €

     MŠ ostatní:       50,80 €

      

     Odhlasovanie stravy

     V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase.

     Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň,
     z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

     Odhlásiť stravu môžete tu:  Školská jedáleň- vedúca ŠJ: Ing. Eva Ťažká  +421 2 5296 8417
     e- mail: zsgrosba.sj@gmail.com

     Na vytlačenie:

     Zápisný_lístok_2020.docx

     Zápisný_lístok_2020.pdf

     Prineste hneď v prvý deň, aby Vaše dieťa dostalo stravu!

      

     Odhlasovanie v priebehu dňa MŠ : mailom : zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/52968417

     V prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka v noci, cez víkend alebo v prípade epidémie je možné odhlásiť stravu telefonicky na čísle : 0917897357 do 7.30 hod /aj SMS/. Počas dňa je toto číslo vypnuté.

      

     Dôležité informácie z Prevádzkového poriadku MŠ, ktorý sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky MŠ po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení v šk. r: 2020/2021

     Povinnosti zákonného zástupcu

     - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

     - Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

     - Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

     - Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha manuálu MŠ VVaŠ č. 3 alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha manuálu MŠ VVaŠ č. 4).

     - Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou školy.

     - V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zák. zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku a riaditeľku školy (alebo zást. riad. školy). Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      

     Príchod do MŠ

     • Vstup pre sprevádzajúce osoby a deti z MŠ – triedy Myšky, Motýliky, Sovy je bočný vchod – od parkoviska
     • Vstup pre sprevádzajúce osoby a deti z triedy Kačičky je samostatný vchod od ulice.
     • Pri vstupe do budovy si sprevádzajúca osoba aj dieťa vydezinfikujú ruky.
     • Príchod dieťaťa do MŠ je medzi 7.00 -  8.00h príchod je nevyhnutné dodržiavať z dôvodu dodržiavania harmonogramu stravovania detí v ŠJ
     • Parkovanie je v tomto čase umožnené aj na zadnom dvore, ale len na nevyhnutný čas na odovzdanie dieťaťa do ZŠ alebo MŠ, pričom je zakázané blokovať vjazd do podchodu.

      

     Organizácia preberania a vyzdvihovania dieťaťa v MŠ

     V čase trvania protiepidemických opatrení a odporúčaní môže dieťa  do priestorov MŠ sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca dieťaťa s negatívnym testom.

     Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa učiteľke v čo najkratšom čase, v priestoroch MŠ sa nezdržiava.

     Pri vstupe do MŠ bude vhodne umiestnený dezinfekčný prostriedok, sprevádzajúca osoba a dieťa si vydezinfikujú ruky

     Ranný zdravotný filter  bude vykonávať zamestnanec MŠ podľa štandardných pravidiel, každá  učiteľka. si v triede  písomne zaznamenáva výsledky ranného filtra do tlačiva, v súlade so šk. poriadkom MŠ, meranie telesnej teploty deťom  sa nezaznamenáva)

     MŠ v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa  nepreberie.

     • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy;     
     • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (príloha manuálu MŠVVaŠ  č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni  predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príl. man. MŠVVaŠ  č. 4);
     • Vyzdvihnúť dieťa môže zák. zástupca alebo splnomocnená osoba v čase od 12,00h- do 12,30 (na obed po dohode s učiteľkou) alebo popoludní po 15,00h.  Pri hlavnom vstupe zazvoní a oznámi meno dieťaťa a zamestnanec MŠ dieťa doprovodí do šatne, kde si ho zák. zástupca alebo splnomocnená osoba vyzdvihne;
     • Vo vnútorných priestoroch MŠ sa sprevádzajúce osoby nepohybujú;
     • Zberné triedy  sú do odvolania zrušené;

     Žiadame rodičov/zákonných zástupcov o dodržiavanie všetkých pokynov riaditeľky školy a zriaďovateľa, ktoré sú v súlade s usmerneniami a nariadeniami ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva.

     Žiadame rodičov/zákonných zástupcov o dôsledné oboznámenie sa s úplnym znením aktuálneho Prevádzkového poriadku MŠ, ktorý je zverejnený na webstránke školy.

     Skolsky_poriadok-web.docx

     Prevádzkový_poriadok_MŠ_po_dobu_trvania_pandémie_ochorenia_COVID_v_šk.r_2020-21.docx

     Prevádzkový_poriadok_MŠ_po_dobu_trvania_pandémie_ochorenia_COVID_v_šk.r_2020-21.pdf

     Dodatok_k_PP_MS-aktualizacia_k_16.9.docx

      


      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482