• 2 %

    • Milí rodičia,

     ak máte záujem darovať našej MŠ svoje 2% z  dane prosíme Vás, aby ste postupovali na základe inštrukcií na webstránke školy.

     Formulár na poukázanie 2 % nájdete na: https://www.zsgrosslingova.sk/percenta2/  

     Ak sa rozhodnete pre darovanie pre MŠ, je potrebné zaslať  na mail kópiu, že  ste poukázali 2% pre MŠ.

      e-mail:  zsgrosba.ms@gmail.com 

    • Škôlka doma

    • Škôlka doma - hráme sa a učíme spoločne.

     Do albumu nám pribudli nové fotografie.

     https://www.zsgrosslingova.sk/a/fotogaleria-ms

     Ďakujeme, prajeme Vám všetkým pevné zdravie a dúfame, že sa čoskoro stretneme!

     Vaše pani učiteľky heart

    • Prijímanie detí do MŠ

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

     ROZHODNUTIE__MS_SR_2020.pdf

    • Úhrady za stravu v ŠJ

    • Keď Ste už úhradu za stravu v ŠJ zrealizovali, platbu do ŠJ  za apríl neuhrádzate.

     Deti sú zo stravy automaticky odhlasené, až do skončenia mimoriadnej situácie.

     Preplatky sa Vám prenesú do následujúcich mesiacov, alebo  budú refundované.

      

      

    • Školné za pobyt v MŠ počas prerušenia prevádzky

    • Vážení rodičia,

     školné za budúce mesiace odporúčame prekonzultovať so zriaďovateľom našej ZŠ s MŠ Grösslingová,

     ktorým je Miestny úrad Staré Mesto.

    • Kurz gymnastiky

    • sa  z preventívnych dôvodov presúva predbežne na 2.júnový týždeň (8.-12.6.)

     Kontakt: 0903 215 366 alebo info@happykids.sk

      

    • PREVENTÍVNE OPATRENIE

    • Milí rodičia,

      z dôvodu zvýšených preventívnych opatrení v SR  v súvislosti s koronavírusom, budeme od pondelka 9.3.2020 /do odvolania/, po príchode dieťaťa do MŠ  v rámci "ranného filtra" merať deťom teplotu.

     Aby sme predišli panike a zbytočným nedorozumeniam Vás žiadame, aby ste zodpovedne pristupovali k zdraviu nielen vášho dieťa, ale aj k zdraviu ostatných detí a zamestnancov  MŠ a nenosili nám do MŠ choré alebo prechladnuté deti.

      

     Oznam zriaďovateľa MÚ - Staré Mesto - na odporúčanie hygienika
      

     Vážení rodičiazasielame Vám preventívne opatrenia v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a dovoľujeme si Vám zaslať nasledovné informácie.
     Niektorí z Vás absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. 
     Prosíme o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.
     Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.
     Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
     • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
     • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
     • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
     • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
     • choré deti liečte sa doma,
     • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
     • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
     • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
     Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.
     V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní!!!
     Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.

      

    • Predbežné oznámenie o zápise do MŠ

    • ZÁPIS DETÍ DO MŠ  NA ŠK.ROK 2020/2021 BUDE PREBIEHAŤ V TERMÍNE  OD 4.5. 2020 DO 13.5.2020.

     Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách:

      

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

      

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

      

     - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;

     - dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;

     - dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

     - dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;

      

     Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

      

     - ktoré dovŕšilo piaty rok veku;

     - s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;

      

     Pri prijímaní dieťaťa zákonní zástupcovia povinne predložia:

     - žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa (dostupná na webstránke ZŠ s MŠ);  https://www.zsgrosslingová.sk/a/doležité-dokumenty-mš

     - občiansky preukaz zákonného zástupcu;

     Pri zápise dieťaťa s dodatočným odkladom je potrebné priniesť aj  Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydané príslušnou základnou školou, ktorú dieťa navštevovalo.

     Počet prijatých detí bude závisieť od kapacitných možností materskej školy.

     Prípadné ďalšie informácie k podmienkam prijímania detí na predprimárne vzdelávanie zverejníme  na základe  oznámenia zriaďovateľa MČ - BA –Staré Mesto  na webstránke školy a na vstupnej bráne do ZŠ s MŠ.

      

      

      

    • OZNAM RIADITEĽKY ZŠ s MŠ GRÖSSLINGOVÁ O ODHLASOVANÍ STRAVY!

    • Odhlasovanie v priebehu dňa do 14.00 hod:

     -využívať e - mail vedúcej ŠJ,  pevnú linku 02 /52 96 84 17

      

     - v prípade náhleho ochorenia v noci, ráno, alebo z dôvodu epidémie je možnosť odhlasovať zo stravy do 7.30 hod. na čísle 0917 897 357 alebo na mail: zsgrosba.sj@gmail.com

      

     POZOR!  NÁROK NA ŠTÁTNU DOTÁCIU MÁ ŽIAK /dieťa/, LEN AK SA ZÚČASTNÍ VYUČOVANIA /pobytu v MŠ/. 

     Z uvedeného dôvodu dávame možnosť odhlásenia z obeda ráno do 7.30 hod. 

      

    • UPOZORNENIE NA ZMENU!

    • V zmysle VZN - MČ BA - Staré Mesto  č. 1/ 2020 zo dňa 4.2.2020 s účinnosťou od 1.3.2020

     si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu týkajúcu sa príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ.

      

     Zmena sa týka trvalého pobytu zákonných zástupcov žijúcich v mestskej časti BA - Staré Mesto.

     Výška príspevku znížena na polovicu/ 45,-€/ platí pre zákonného zástupcu,

     ktorý má trvalý pobyt v MČ  BA - Staré Mesto pred 1.1.2019.

     To znamená, ak sa zákonný zástupca dieťaťa prisťahoval do MČ Staré Mesto

     a teda má aj trvalý pobyt v Starom Meste až po 1.1.2019, 

     platí za pobyt dieťaťa v MŠ ešte plnú sumu 90 € až po celý nasledujúci rok, t. j až do 31.12.2020.

     VZN_o príspevku na prevádzku - 2020.pdf

    • Rodičovský  príspevok odsúhlasený na rodičovskom stretnutí dňa 11.9.2019

    • - na celý školský rok v sume 120,- Eur, 

     - polročne v sume 2x 60,- Eur 

     - alebo mesačne 12,- Eur. 

     Pri súrodencoch, ktorí navštevujú rovnakú MŠ, platí výnimka, že druhé dieťa platí iba 60,- Eur ročne, t.j. dokopy dvaja súrodenci zaplatia 180,-  Eur na školský rok.

     IBAN:  SK22 0900 0000 0000 1147 2185 (t.j. rovnaké číslo účtu ako minulý rok: 0011472185/0900), 

     KS (konštantný symbol): 558,

     VS (variabilný symbol): 55555, 

     správa pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa a trieda v MŠ

    • Poďakovanie

    •                                    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482