• Kategorizácia príspevku na činnosť
     školského zariadenia v zmysle VZN č. 6/2019
     EUR Kategória cieľová skupina
     30 A dieťa a aspoň 1 ZZ má TP v SM 
     dieťa vychovávateľky, ktorá pracuje v ŠKD dlhšie ako rok (bez ohľadu na TP)
     20 B 2. dieťa ZZ, umiestnené v ŠKD (bez ohľadu na TP)
     10 C 3., 4. atď. dieťa ZZ, umiestnené v ŠKD (bez ohľadu na TP)
     40 D deti, ktoré nie je možné zaradiť do kategórie A, B, C
                        
     Vysvetlivky skratiek:              
     ZZ zákonný zástupca              
     TP trvalý pobyt                
     SM mestská časť Bratislava-Staré Mesto          
     ŠKD školský klub detí              
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482