• Platby 2019/2020

    • Dotovaná strava

     Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6 hovorí: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo ... vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“     

     Finančná zábezpeka za stravu (uhrádza zákonný zástupca 1-krát ročne)

     Jednorazová finančná zábezpeka na stravovanie vo výške € 20,- sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka – najneskôr do 25. augusta 2019) na účet ŠJ
     SK 20 0200 0000 3500 2333 8012. Zúčtovanie finančnej zábezpeky a stravy prebehne na konci školského roka a rozdiel bude vyplatený na bankový účet. Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka:

     číslo účtu v tvare IBAN ...............................................................................................................................

     (Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie na výchovu k stravovacím návykom  dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vo výške € 20,- vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.)

      

     Stravné a režijné náklady – pravidelná mesačná platba

     Finančné pásma na nákup potravín na 1 jedlo (obed) s účinnosťou od 1. 9. 2019:

     Materská škola: predškoláci 1,54/desiata, obed, olovrant - 1,20 štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné
     0,34 a réžiu 1,00 platba spolu za 1 stravnú jednotku 1,34

      Materská škola ostatné deti platba 1,54/ 1 deň + réžia 1,00 spolu 2,54 / za 1 stravnú jednotku

     1.stupeň: € 1,21/obed – € 1,20 štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné € 0,01 a réžiu € 1,-, platba spolu
     za 1 obed € 1,01

     2. stupeň: € 1,30/ obed –  € 1,20 štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné € 0,10 a réžiu € 1,-, platba spolu
     za 1 obed € 1,10

      

     počet dní v škole

     1. stupeň

     2. stupeň

     MŠ predškoláci

     MŠ ostatní

     september

     21

     € 21,21

     € 23,10

     € 28,14 / 21 dní

     € 53,34

     október

     21

     € 21,21

     € 23,10

     € 30,82 / 23 dní

     € 58,42

     november

     20

     € 20,20

     € 22,-

     € 26,80 / 20 dní

     € 50,80

     december

     15

     € 15,15

     € 16,50

     € 20,10 / 15 dní

     € 38,10

     január

     18

     € 18,18

     € 19,80

     € 25,46 / 19 dní

     € 48,28

     február

     14

     € 14,14

     € 15,40

     € 26,80 / 20 dní

     € 50,80

     marec

     22

     € 18,18

     € 24,20

     € 29,48 / 22 dní

     € 55,88

     apríl

     18

     € 18,18

     € 19,80

     € 26,80 / 20 dní

     € 50,80

     máj

     19

     € 19,19

     € 20,90

     € 25,46 / 19 dní

     € 48,28

     jún

     22

     € 22,22

     € 24,20

     26,80 / 20 dní

     € 50,80

      

      

      

     Stravné spolu s režijnými nákladmi zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesiac vopred, najneskôr
     do 10. dňa v
      mesiaci (v súlade s VZN Bratislava – Staré Mesto č. 6/2019), formou:

      trvalý príkaz*             internetbanking*                                                                        * nevhodné preškrtnúť

      

     IBAN SK............................................................................. /.......................................  

     Zákonný zástupca môže taktiež uhradiť stravu a režijné náklady jednorazovou platbou za všetky mesiace.

     Trvalý príkaz paušál:

     MŠ predškoláci : 26,80

     MŠ ostatní:            50,80

     ZŠ 1.stupeň:         22,22

     ZŠ 2.stupeň:         24,20

     Evidencia odberu stravy prebieha na základe čipu. Stravník si zakúpi čip v ŠJ. Cena čipu je € 2,00.  Ak v daný deň žiak zabudne čip, je potrebné si vyzdvihnúť náhradný stravný  lístok v kancelárii  u vedúcej ŠJ.

     Odhlasovanie stravy

     Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň
     z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.  V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať s čipom do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. Nasledujúce dni musí byť dieťa zo stravy odhlásené. V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda bude z Vašej finančnej zábezpeky (€ 20,-) odrátaná suma € 1,20 z dôvodu nečerpania dotácie.

     Možnosti odhlasovania zo stravovania

     - telefonicky na čísle 02/52 96 84 17

     - mailom na adrese zsgrosba.sj@gmail.com

     Na základe uvedených skutočností berie zákonný zástupca dieťaťa na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť. Ak dieťa zo stravy odhlásené nie je a obed nie je vydaný, je zákonný zástupca dieťaťa uhradiť hodnotu obeda v plnej výške (stravné, réžia a štátna dotácia).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482