• Platby 2020/2021

    • Dotovaná strava

     Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6 hovorí: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ /predškoláci/ alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“     

     Číslo bankového účtu ŠJ : IBAN SK 20 0200 0000 3500 2333 8012

      

     Stravné a režijné náklady – pravidelná mesačná platba

     Finančné pásma na nákup potravín na 1 jedlo (obed) s účinnosťou od 1. 9. 2019:

     Materská škola: predškoláci € 1,54/desiata, obed, olovrant - € 1,20 štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné
     € 0,34 a réžiu € 1,00 platba spolu1,34 €/ za 1 stravnú jednotku

      

      Materská škola : ostatné deti platba € 1,54/ 1 deň + réžia € 1,00 spolu 2,54 €/ za 1 stravnú jednotku

      

     1.stupeň: € 1,21/obed – € 1,20 štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné € 0,01 a réžiu € 1,-, platba spolu
     za 1 obed € 1,01

      

     2. stupeň: € 1,30/ obed – € 1,20 štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné € 0,10 a réžiu € 1,-, platba spolu
     za 1 obed € 1,10

     Jednotlivé finančné limity sa môžu zmeniť aj počas školského roku na základe rozhodnutia MPSVaR.

      

     r.2020

     počet dní v škole

     1.stupeň ZŠ

     2.stupeň ZŠ

     MŠ predškoláci

     MŠ ostatní

     september

     20

     20,20 €

     22 €

     26,80 € /20 dní

     50,80 €

     október

     20

     20,20 €

     22 €

     28,14 € /21 dní

     53,34 €

     november

     20

     20,20 €

     22 €

     26,80 € /20 dní

     50,80 €

     december

     16

     16,16 €

     17,60 €

     21,44 € /16 dní

     40,64 €

     Zákonný zástupca môže taktiež uhradiť stravu a režijné náklady jednorazovou platbou za všetky mesiace.

     Trvalý príkaz paušál:

     MŠ predškoláci : 26,80 €

     MŠ ostatní:            50,80 €

     ZŠ 1.stupeň:         22,22 €

     ZŠ 2.stupeň:         24,20 €

     Evidencia odberu stravy žiakov v ZŠ prebieha na základe čipu. Stravník si zakúpi čip u tajomníčky školy. Cena čipu je € 5,00.  Deti v MŠ čipy k odberu stravy nepotrebujú.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482