• OVEROVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODPIS PRIHLÁŠOK

    • Vážení rodičia,

     dostavte sa do materskej školy na podpis vašich elektronických prihlášok a kontrolu správnosti ich vyplnenia.                          

     Overovanie údajov bude prebiehať vo vedľajšej budove MŠ (bývalé Prešporkovo), kde je vstup do budovy priamo  z ulice Grosslingová, nie v hlavnej budove ZŠ s MŠ.

      

     Usmernenie 

      

     V stredu 10.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých  priezvisko dieťaťa je pod písmenom A až G;

     Vo štvrtok 11.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom H až M;

     V piatok 12.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom  N až V;

      

     Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

     • rodný list dieťaťa;
     • občiansky preukaz;
     • vytlačené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa;
     • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu;
      
     Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.
      
     Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2020.

      

      
    • Prijímanie detí do MŠ

    • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

                                   pre školský rok 2020/2021

      

     Na klade Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať

      

     za podmienok:

      

     podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať

     bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, pripadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možnosti

     konkrétnej materskej školy s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení;

      

     potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;

      

     • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, nebude sa

     vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdevacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt;

      

     Žiadosti o prijatie dieťaťa MŠ Grösslingova sa budú podávať:

      

     elektronicky na adresu materskej školy v termíne od 4.mája 2020 do 13. mája 2020

      

     Elektronická prihláška bude dostupná a spustená na webstránke od 4.5. do 13.5.2020

      

     Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa /dostupné na webe školy/ prinesiete dodatočne.

      

      

     Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi

     riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2020.

      

      

      

    • 2 %

    • Milí rodičia,

     ak máte záujem darovať našej MŠ svoje 2% z  dane prosíme Vás, aby ste postupovali na základe inštrukcií na webstránke školy.

     Formulár na poukázanie 2 % nájdete na: https://www.zsgrosslingova.sk/percenta2/  

     Ak sa rozhodnete pre darovanie pre MŠ, je potrebné zaslať  na mail kópiu, že  ste poukázali 2% pre MŠ.

      e-mail:  zsgrosba.ms@gmail.com 

    • Škôlka doma

    • Škôlka doma - hráme sa a učíme spoločne.

     Do albumu nám pribudli nové fotografie.

     https://www.zsgrosslingova.sk/a/fotogaleria-ms

     Ďakujeme, prajeme Vám všetkým pevné zdravie a dúfame, že sa čoskoro stretneme!

     Vaše pani učiteľky heart

    • UPOZORNENIE NA ZMENU!

    • V zmysle VZN - MČ BA - Staré Mesto  č. 1/ 2020 zo dňa 4.2.2020 s účinnosťou od 1.3.2020

     si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu týkajúcu sa príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ.

      

     Zmena sa týka trvalého pobytu zákonných zástupcov žijúcich v mestskej časti BA - Staré Mesto.

     Výška príspevku znížena na polovicu/ 45,-€/ platí pre zákonného zástupcu,

     ktorý má trvalý pobyt v MČ  BA - Staré Mesto pred 1.1.2019.

     To znamená, ak sa zákonný zástupca dieťaťa prisťahoval do MČ Staré Mesto

     a teda má aj trvalý pobyt v Starom Meste až po 1.1.2019, 

     platí za pobyt dieťaťa v MŠ ešte plnú sumu 90 € až po celý nasledujúci rok, t. j až do 31.12.2020.

     VZN_o príspevku na prevádzku - 2020.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482