• ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingova 48, 811 09 Bratislava
     INFORMÁCIE PRE RODIČOV O ÚHRADE PRÍSPEVKOV NA PREVÁDZKU.

     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je
     určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, na základe ktorého vydáva
     príslušný starosta oznam o určení jeho výšky.
     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 6 /2019 z 25.
     júna 2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť
     školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a
     režijných nákladov v zariadení školského stravovania Miestne zastupiteľstvo mestskej
     časti Bratislava- Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 3 7711990 Zb. o
     hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods.
     1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení
     neskorších predpisov,§ 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 a 7, § 140 ods. 9 až 13, § 14 1 ods.
     5 až 8 a§ l 42a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
     tomto všeobecne záväznom nariadení:

     § 1 Úvodné ustanovenie
     ( l ) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") sa ustanovujú
     povinnosti zákonným zástupcom maloletých detí (ďalej len „deti") v súvislosti s
     pobytom dieťaťa v materskej škole, s činnosťou dieťaťa v školskom klube detí, so
     stravovaním dieťaťa v zariadení školského stravovania, ako aj povinnosti iným
     fyzickým osobám pri stravovaní v zariadení školského stravovania.
     (2) Na účely tohto nariadenia sa rozumejú školami materské školy a základné školy,
     školskými zariadeniami školské kluby detí, zariadeniami školského stravovania
     školské jedálne v školách, všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
     Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „mestská časť').

     § 2 Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
     ( 1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný
     zástupca dieťaťa povinný prispievať sumu 90 € /v zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia,
     stĺpec A/
     (2) Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
     mesiaci.

     §3 Neuhrádzanie príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

     ( 1) Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza, ak:
     a) má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo
     b) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
     že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
     núdzi, alebo
     c) je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
     (2) Na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej
     len „starosta") sa príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza, ak:
     a) zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o odpustenie príspevku z dôvodu,
     že dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
     nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo
     rodinných dôvodov,
     b) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo
     prevádzka materskej školy bola prerušená zriaďovateľom alebo z iných
     závažných dôvodov; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
     časť určeného príspevku.
     (3) Ak má zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti dlhšie ako jeden rok, je
     výška príspevku znížená o sumu 45 € / v zmysle Príl. č. l tohto nariadenia, stĺpec B /.
     ( 4) Ak nemá zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti a dieťa
     navštevuje triedu s iným ako slovenským vyučovacím jazykom, je výška
     príspevku znížená o sumu 0 € /v zmysle Príl. č. 1 tohto nariadenia, stĺpec C /
     (5) Ak má zákonný zástupca v materskej škole druhé nezaopatrené dieťa na ktoré
     mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená o sumu 22,50 € /v
     zmysle Príl. č. 1 tohto nariadenia, stĺpec D/.
     (6) Ak má zákonný zástupca v materskej škole tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa
     na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (tretie a ďalšie dieťa) znížená o
     sumu 45€ /v zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia, stĺpec E/
     (7) Výška príspevku po zohľadnení znížení vo vyššie uvedených bodoch za každé
     jednotlivé dieťa nemôže byt nižšia ako 0 EUR.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284